Design, evaluate, build, and interact with AI systems that are compatible with actual human goals.

Recent Publications

2023
BiasX: "Thinking Slow" in Toxic Content Moderation with Explanations of Implied Social Biases
Yiming Zhang, Sravani Nanduri, Liwei Jiang, Tongshuang Wu, Maarten Sap
ArXiv 2023: ArXiv
Is AI the Better Programming Partner? Human-Human Pair Programming vs. Human-AI pAIr Programming
Qianou Christina Ma, Tongshuang Wu, Kenneth Koedinger
ArXiv 2023: ArXiv
Promp2Model: Generating Deployable Models from Natural Language Instructions
Vijay Viswanathan, Chenyang Zhao, Amanda Bertsch, Tongshuang Wu, Graham Neubig
ArXiv 2023: ArXiv
Tool Learning with Foundation Models
Yujia Qin, Shengding Hu, Yankai Lin, Weize Chen, Ning Ding, Ganqu Cui, Zheni Zeng, Yufei Huang, Chaojun Xiao, Chi Han, Yi Ren Fung, Yusheng Su, Huadong Wang, Cheng Qian, Runchu Tian, Kunlun Zhu, Shihao Liang, Xingyu Shen, Bokai Xu, Zhen Zhang, Yining Ye, Bowen Li, Ziwei Tang5, Jing Yi, Yuzhang Zhu, Zhenning Dai, Lan Yan, Xin Cong, Yaxi Lu, Weilin Zhao, Yuxiang Huang, Junxi Yan, Xu Han, Xian Sun, Dahai Li, Jason Phang, Cheng Yang, Tongshuang Wu, Heng Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
ArXiv 2023: ArXiv
Seeing Seeds Beyond Weeds: Green Teaming Generative AI for Beneficial Uses
Logan Stapleton, Jordan Taylor, Sarah Fox, Tongshuang Wu, Haiyi Zhu
ArXiv 2023: ArXiv
Large Language Models Enable Few-Shot Clustering
Vijay Viswanathan, Kiril Gashteovski, Carolin Lawrence, Tongshuang Wu, Graham Neubig
ArXiv 2023: ArXiv
LLMs as Workers in Human-Computational Algorithms? Replicating Crowdsourcing Pipelines with LLMs
Tongshuang Wu, Haiyi Zhu, Maya Albayrak, Alexis Axon, Amanda Bertsch, Wenxing Deng, Ziqi Ding, Bill Guo, Sireesh Gururaja, Tzu-Sheng Kuo, Jenny T Liang, Ryan Liu, Ihita Mandal, Jeremiah Milbauer, Xiaolin Ni, Namrata Padmanabhan, Subhashini Ramkumar, Alexis Sudjianto, Jordan Taylor, Ying-Jui Tseng, Patricia Vaidos, Zhijin Wu, Wei Wu, Chenyang Yang
ArXiv 2023: ArXiv
Bridging the Gap: A Survey on Integrating (Human) Feedback for Natural Language Generation
Patrick Fernandes, Aman Madaan, Emmy Liu, António Farinhas, Pedro Henrique Martins, Amanda Bertsch, José G. C. de Souza, Shuyan Zhou, Tongshuang Wu, Graham Neubig, André F. T. Martins
ArXiv 2023: ArXiv
DataFinder: Scientific Dataset Recommendation from Natural Language Descriptions
Vijay Viswanathan, Luyu Gao, Tongshuang Wu, Pengfei Liu, Graham Neubig
ACL 2023: the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Synergi: A Mixed-Initiative System for Scholarly Synthesis and Sensemaking
Hyeonsu Kang, Tongshuang Wu, Joseph Chee Chang, Aniket Kittur
UIST 2023: The ACM Symposium on User Interface Software and Technology
Capabilities for Better ML Engineering
Chenyang Yang, Rachel Brower-Sinning, Grace A. Lewis, Christian Kästner, Tongshuang Wu
AAAI SafeAI 2023: The AAAI's Workshop on Artificial Intelligence Safety

Current Members

Vijay Viswanathan (PhD) ,
co-advisor: Graham Neubig
Democritization of NLP development
Christina Ma (PhD) ,
co-advisor: Ken Koedinger
Human-AI Interaction for Education
Chenyang Yang (PhD) ,
co-advisor: Christian Kästner
Holistic ML Engineering
Xinran Zhao (PhD)
Effective and faithful NLP
Yuanchen (Sophie) Bai (Master)
NLP dataset characterization
Raoyi (Cathy) Huang (Master)
NLP dataset characterization
Atharva Naik (Master)
LLM in CS education

Alumni

Cheng Qian (Visiting Student)
LLM hullucination
Yiyang (Diana) Wang (Master)
End-User Prompt Disambiguation. Now PhD student at Georgia Tech.