Ravishankar Krishnaswamy
Microsoft Research
9, Lavelle Road, Bangalore 560018
Email: ravishan (at) cs (dot) cmu (dot) edu

Research