Rahul's Scuba Page


  • Recent dives that Gita I have enjoyed:

  • Rahul Sukthankar (rahuls@ri.cmu.edu)