Congratulations to Xiang!

Xiang Xu, Xiaofang Wang, Kris Kitani.
Error Correction Maximization for Deep Image Hashing.
British Machine Vision Conference (BMVC) 2018.