back to cluster viewer

cluster path 1111100101110

88 words, 468,703 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 cool 359,432
2 dope 27,699
3 clever 12,148
4 neat 10,292
5 kool 10,257
6 rad 7,602
7 coo 6,952
8 catchy 4,198
9 kewl 3,138
10 koo 2,878
11 coool 2,432
12 understandable 2,240
13 nicee 2,147
14 niceee 1,933
15 cooool 1,173
16 coolio 1,080
17 niiice 994
18 spiffy 959
19 snazzy 939
20 niceeee 918
21 coooool 751
22 niceeeee 482
23 cooooool 432
24 good- 419
25 ballsy 328
26 kwl 305
27 punny 277
28 dopee 260
29 niceeeeee 245
30 cool- 243
31 coooooool 236
32 cooo 233
33 sacrilege 224
34 cooll 223
35 sikk 206
36 awesome- 205
37 lameeee 194
38 needful 175
39 koool 166
40 bool 144
41 gaay 139
42 cooooooool 138
43 unpossible 134
44 oddparents 127
45 c00l 125
46 klassy 115
47 naise 109
48 nice- 107
49 self-explanatory 107
50 taylored 105
51 coooo 102
52 firme 100
53 neat-o 97
54 ayoba 93
55 kooo 92
56 lameeeee 89
57 coolll 82
58 niicee 78
59 interesting- 71
60 niccee 71
61 comcastic 70
62 kapital 68
63 naice 68
64 cooolll 63
65 b0mb 62
66 cooooooooool 62
67 niceeeeeeeee 62
68 flacko 59
69 leviosa 59
70 sweet- 58
71 coolz 56
72 cooooo 54
73 illlll 50
74 k00l 50
75 narly 50
76 tiiight 50
77 interestinggg 48
78 simplee 48
79 kewll 46
80 -funny 45
81 coollll 45
82 liveeeeeee 44
83 surprisin 42
84 weerd 42
85 cool^^ 41
86 cooooll 41
87 coolios 40
88 phunny 40

Words in alphabetical order

1 -funny 45
2 awesome- 205
3 ayoba 93
4 b0mb 62
5 ballsy 328
6 bool 144
7 c00l 125
8 catchy 4,198
9 clever 12,148
10 comcastic 70
11 coo 6,952
12 cool 359,432
13 cool- 243
14 cool^^ 41
15 coolio 1,080
16 coolios 40
17 cooll 223
18 coolll 82
19 coollll 45
20 coolz 56
21 cooo 233
22 coool 2,432
23 cooolll 63
24 coooo 102
25 cooool 1,173
26 cooooll 41
27 cooooo 54
28 coooool 751
29 cooooool 432
30 coooooool 236
31 cooooooool 138
32 cooooooooool 62
33 dope 27,699
34 dopee 260
35 firme 100
36 flacko 59
37 gaay 139
38 good- 419
39 illlll 50
40 interesting- 71
41 interestinggg 48
42 k00l 50
43 kapital 68
44 kewl 3,138
45 kewll 46
46 klassy 115
47 koo 2,878
48 kool 10,257
49 kooo 92
50 koool 166
51 kwl 305
52 lameeee 194
53 lameeeee 89
54 leviosa 59
55 liveeeeeee 44
56 naice 68
57 naise 109
58 narly 50
59 neat 10,292
60 neat-o 97
61 needful 175
62 niccee 71
63 nice- 107
64 nicee 2,147
65 niceee 1,933
66 niceeee 918
67 niceeeee 482
68 niceeeeee 245
69 niceeeeeeeee 62
70 niicee 78
71 niiice 994
72 oddparents 127
73 phunny 40
74 punny 277
75 rad 7,602
76 sacrilege 224
77 self-explanatory 107
78 sikk 206
79 simplee 48
80 snazzy 939
81 spiffy 959
82 surprisin 42
83 sweet- 58
84 taylored 105
85 tiiight 50
86 understandable 2,240
87 unpossible 134
88 weerd 42

Words in suffix order

1 good- 419
2 nice- 107
3 awesome- 205
4 interesting- 71
5 cool- 243
6 sweet- 58
7 cool^^ 41
8 ayoba 93
9 leviosa 59
10 b0mb 62
11 comcastic 70
12 rad 7,602
13 taylored 105
14 weerd 42
15 naice 68
16 niiice 994
17 niccee 71
18 niicee 78
19 nicee 2,147
20 niceee 1,933
21 niceeee 918
22 niceeeee 482
23 niceeeeee 245
24 niceeeeeeeee 62
25 liveeeeeee 44
26 lameeeee 89
27 lameeee 194
28 simplee 48
29 dopee 260
30 sacrilege 224
31 understandable 2,240
32 unpossible 134
33 firme 100
34 dope 27,699
35 naise 109
36 interestinggg 48
37 sikk 206
38 c00l 125
39 k00l 50
40 kapital 68
41 illlll 50
42 coollll 45
43 coolll 82
44 cooolll 63
45 cooll 223
46 cooooll 41
47 kewll 46
48 bool 144
49 cool 359,432
50 kool 10,257
51 coool 2,432
52 koool 166
53 cooool 1,173
54 coooool 751
55 cooooool 432
56 coooooool 236
57 cooooooool 138
58 cooooooooool 62
59 needful 175
60 kewl 3,138
61 kwl 305
62 surprisin 42
63 neat-o 97
64 coolio 1,080
65 flacko 59
66 coo 6,952
67 koo 2,878
68 cooo 233
69 kooo 92
70 coooo 102
71 cooooo 54
72 clever 12,148
73 coolios 40
74 oddparents 127
75 neat 10,292
76 tiiight 50
77 gaay 139
78 spiffy 959
79 catchy 4,198
80 narly 50
81 -funny 45
82 phunny 40
83 punny 277
84 self-explanatory 107
85 ballsy 328
86 klassy 115
87 snazzy 939
88 coolz 56