Below are the D^{(b)} maps for one fMRI subject.
Each dimension is labeled with its top 3 scoring words which summarize the semantics of the dimension. The last 11 dimensions correspond to the perceptual features of the stimuli.

P1
dim 1: aroma/NN, scent/NN, fragrance/NN
dim 2: mistake/NN, omission/NN, flaw/NN
dim 3: strawberry/NN, raspberry/NN, cranberry/NN
dim 4: cottages/NNS, villas/NNS, condominiums/NNS
dim 5: bicycle/NN, bike/NN, scooter/NN
dim 6: eyelashes/NNS, whiskers/NNS, eyebrows/NNS
dim 7: trout/NN, pike/NN, sturgeon/NN
dim 8: criminals/NNS, murderers/NNS, perpetrators/NNS
dim 9: buffet/NN, brunch/NN, lunch/NN
dim 10: refrigerator/NN, fridge/NN, dishwasher/NN
dim 11: topologies/NNS, biomarkers/NNS, endpoints/NNS
dim 12: determinant/NN, constituent/NN, drawback/NN
dim 13: mites/NNS, nematodes/NNS, insects/NNS
dim 14: princes/NNS, nobles/NNS, lords/NNS
dim 15: chasm/NN, strait/NN, abyss/NN
dim 16: nausea/NN, dizziness/NN, vomiting/NN
dim 17: counselors/NNS, therapists/NNS, clinicians/NNS
dim 18: echocardiogram/NN, annex/NN, almanac/NN
dim 19: tens/NNS, dozens/NNS, billions/NNS
dim 20: ann/NN, eta/NN, annotate/NN
dim 21: downtime/NN, clutter/NN, hassles/NNS
dim 22: imperatives/NNS, bent/NN, underpinnings/NNS
dim 23: weirder/NN, wet/NN, moldy/NN
dim 24: conclusions/NNS, assumptions/NNS, predictions/NNS
dim 25: lamp/NN, lamps/NNS, torches/NNS
dim 26: unix/NN, java/NN, cgi/NN
dim 27: leopard/NN, giraffe/NN, hippo/NN
dim 28: blockage/NN, narrowing/NN, vasoconstriction/NN
dim 29: gala/NN, reunion/NN, symposium/NN
dim 30: impairment/NN, retardation/NN, impairments/NNS
dim 31: archiving/NN, browsing/NN, sharing/NN
dim 32: self-determination/NN, individualism/NN, equality/NN
dim 33: glaucoma/NN, lupus/NN, sclerosis/NN
dim 34: canals/NNS, waterways/NNS, creeks/NNS
dim 35: oppression/NN, exploitation/NN, slavery/NN
dim 36: exemption/NN, injunction/NN, permit/NN
dim 37: extremists/NNS, guerrillas/NNS, militias/NNS
dim 38: vacationers/NNS, travellers/NNS, boaters/NNS
dim 39: cliffs/NNS, outcrops/NNS, formations/NNS
dim 40: gucci/NNS, vuitton/NN, chanel/NN
dim 41: volleyball/NN, softball/NN, soccer/NN
dim 42: otters/NNS, raccoons/NNS, herons/NNS
dim 43: texas/NN, utah/NN, chicago/NN
dim 44: ssh/NN, cvs/NNS, pipette/NN
dim 45: consulate/NN, embassy/NN, expatriates/NNS
dim 46: teaspoon/NN, tsp/NN, tablespoon/NN
dim 47: gatherings/NNS, reunions/NNS, receptions/NNS
dim 48: christianity/NN, libertarianism/NN, smallpox/NN
dim 49: contaminants/NNS, toxins/NNS, chemicals/NNS
dim 50: cherries/NNS, apricots/NNS, peaches/NNS
dim 51: antibiotics/NNS, medicines/NNS, relievers/NNS
dim 52: fraud/NN, bribery/NN, misconduct/NN
dim 53: paucity/NN, ubiquity/NN, centrality/NN
dim 54: freight/NN, tram/NN, subway/NN
dim 55: stanza/NN, digit/NN, iteration/NN
dim 56: negro/NN, schoolboy/NN, orphan/NNP
dim 57: homer/NN, leadoff/NN, slam/NN
dim 58: commonplace/NN, reliant/NN, pariah/NN
dim 59: cornstarch/NN, buttermilk/NN, yolk/NN
dim 60: indoors/NNS, afield/NN, backwards/NNS
dim 61: grammar/NN, vocabulary/NN, idioms/NNS
dim 62: scissors/NNS, saw/NN, pliers/NNS
dim 63: toyota/NN, chrysler/NN, honda/NN
dim 64: sophistication/NN, spontaneity/NN, elegance/NN
dim 65: pussy/NN, tits/NNS, brunette/NN
dim 66: spectroscopy/NN, scattering/NN, emission/NN
dim 67: pours/NNS, drifts/NNS, accumulates/NNS
dim 68: stew/NN, casserole/NN, burger/NN
dim 69: pubs/NNS, cafes/NNS, nightclubs/NNS
dim 70: vest/NN, apron/NN, blouse/NN
dim 71: axle/NN, shaft/NN, clamp/NN
dim 72: jug/NN, jar/NN, mug/NN
dim 73: battering/NN, helm/NN, piss/NN
dim 74: boats/NNS, yacht/NN, yachts/NNS
dim 75: o/NN, a/NN, all/NN
dim 76: year-old/NN, year-olds/NNS, v/NNP
dim 77: counselor/NN, therapist/NN, clinician/NN
dim 78: progesterone/NN, hormone/NN, estrogen/NN
dim 79: electrician/NN, plumber/NN, inspector/NN
dim 80: misdeeds/NNS, volition/NN, whim/NN
dim 81: proclaims/NNS, advertises/NNS, posits/NNS
dim 82: catastrophe/NN, calamity/NN, disaster/NN
dim 83: ethnicities/NNS, nationalities/NNS, faiths/NNS
dim 84: partake/NN, prosper/NN, discern/NN
dim 85: cocaine/NN, heroin/NN, marijuana/NN
dim 86: hillside/NN, alpine/NN, tundra/NN
dim 87: gurus/NN, giants/NNS, moguls/NNS
dim 88: outlays/NNS, surpluses/NNS, payoffs/NNS
dim 89: wheat/NN, barley/NN, sorghum/NN
dim 90: sister-in-law/NN, brother-in-law/NN, grandma/NN
dim 91: frustrations/NNS, shortcomings/NNS, disappointments/NNS
dim 92: sit-ups/NNS, pushups/NNS, push-ups/NNS
dim 93: ventilation/NN, safeguards/NNS, aeration/NN
dim 94: collaborators/NNS, donors/NNS, sponsors/NNS
dim 95: rapes/NNS, kidnappings/NNS, murders/NNS
dim 96: outpatient/NN, hospice/NN, inpatient/NN
dim 97: decrease/NN, declines/NNS, decreases/NNS
dim 98: sadness/NN, sorrow/NN, loneliness/NN
dim 99: renderings/NNS, masterpieces/NNS, montage/NN
dim 100: silo/NN, grandstand/NN, grotto/NN
dim 101: proclamation/NN, warnings/NNS, plea/NN
dim 102: alliances/NNS, friendships/NNS, collaborations/NNS
dim 103: elucidation/NN, reassessment/NN, rethinking/NN
dim 104: ny/NN, sc/NN, nc/NN
dim 105: handicrafts/NNS, costumes/NNS, antiques/NNS
dim 106: sitcoms/NNS, celebs/NNS, blockbusters/NNS
dim 107: toddlers/NNS, newborns/NNS, adolescents/NNS
dim 108: qualms/NNS, dreamt/NN, say/NN
dim 109: laboring/NN, working-class/NN, transgender/NN
dim 110: cushion/NN, sole/NN, liner/NN
dim 111: yellow/NN, blue/NN, purple/NN
dim 112: co-stars/NNS, godfather/NN, visage/NN
dim 113: timer/NN, spreadsheet/NN, widget/NN
dim 114: paneling/NN, siding/NN, woodwork/NN
dim 115: igloo/NN, fast/NN, diatribe/NN
dim 116: agility/NN, stamina/NN, resilience/NN
dim 117: psi/NNS, megawatts/NNS, ppm/NN
dim 118: thighs/NNS, hips/NNS, shoulders/NNS
dim 119: appropriateness/NN, timeliness/NN, completeness/NN
dim 120: blankets/NNS, pillows/NNS, linens/NNS
dim 121: melodies/NNS, harmonies/NNS, riffs/NNS
dim 122: hatching/NN, sundown/NN, thawing/NN
dim 123: sweetie/NN, kitties/NNS, kitty/NN
dim 124: gardens/NNS, lawns/NNS, courtyard/NN
dim 125: clarinet/NN, saxophone/NN, cello/NN
dim 126: reggae/NN, hip-hop/NN, techno/NN
dim 127: esophageal/NN, lung/NN, prostate/NN
dim 128: ankle/NN, elbow/NN, knee/NN
dim 129: histone/NN, secretory/NN, effector/NN
dim 130: fireball/NN, iceberg/NN, hunk/NN
dim 131: fait/NN, tout/NN, les/NNS
dim 132: carcinomas/NNS, tumors/NNS, tumours/NNS
dim 133: orchid/NN, vine/NN, lotus/NN
dim 134: biscuits/NNS, muffins/NNS, scones/NNS
dim 135: fruition/NN, zenith/NN, pinnacle/NN
dim 136: ze/NN, kan/NN, nu/NN
dim 137: filmmaker/NN, playwright/NN, choreographer/NN
dim 138: climber/NN, golfer/NN, diver/NN
dim 139: concrete/NN, cement/NN, plaster/NN
dim 140: arguing/NN, scrubbing/NN, cursing/NN
dim 141: liposuction/NN, surgeries/NNS, augmentation/NN
dim 142: scratches/NNS, scars/NNS, bruises/NNS
dim 143: modifications/NNS, additions/NNS, revisions/NNS
dim 144: lamb/NN, beef/NN, pork/NN
dim 145: gratitude/NN, adoration/NN, admiration/NN
dim 146: periphery/NN, midwest/NN, tropics/NNS
dim 147: selfishness/NN, arrogance/NN, greed/NN
dim 148: parsing/NN, partitioning/NN, scaling/NN
dim 149: commanders/NNS, patrols/NNS, reservists/NNS
dim 150: birch/NN, aspen/NN, pine/NN
dim 151: trek/NN, hike/NN, commute/NN
dim 152: vodka/NN, whisky/NN, scotch/NN
dim 153: idealists/NNS, drunks/NNS, slates/NNS
dim 154: royalties/NNS, stipend/NN, dues/NNS
dim 155: influenza/NN, measles/NNS, meningitis/NN
dim 156: receptors/NNS, kinases/NNS, binds/NNS
dim 157: mathematician/NN, physicist/NN, sociologist/NN
dim 158: obituary/NN, monograph/NN, preface/NN
dim 159: recollections/NNS, passions/NNS, desires/NNS
dim 160: michael/NN, peter/NN, robert/NN
dim 161: estimating/NN, budgeting/NN, auditing/NN
dim 162: carbohydrates/NNS, lipids/NNS, fats/NNS
dim 163: mentoring/NN, recruitment/NN, outreach/NN
dim 164: cows/NNS, cattle/NNS, herds/NNS
dim 165: telephones/NNS, pagers/NNS, televisions/NNS
dim 166: ko/NN, ay/NN, nga/NN
dim 167: nutrient/NN, proviso/NN, subtype/NN
dim 168: whirl/NN, blanche/NN, creeps/NNS
dim 169: tractors/NNS, motorcycles/NNS, trucks/NNS
dim 170: crates/NNS, trays/NNS, racks/NNS
dim 171: jab/NN, glance/NN, swipe/NN
dim 172: quot/NN, gt/NN, ll/NN
dim 173: compartment/NN, doorway/NN, cavity/NN
dim 174: resides/NNS, differs/NNS, complies/NNS
dim 175: mailings/NNS, solicitations/NNS, invitations/NNS
dim 176: adversity/NN, hardships/NNS, punishment/NN
dim 177: satire/NN, jokes/NNS, thriller/NN
dim 178: denomination/NN, congregations/NNS, seminary/NN
dim 179: fangirl/NN, slacker/NN, wimp/NN
dim 180: filmmakers/NNS, performers/NNS, songwriters/NNS
dim 181: ferns/NNS, shrubs/NNS, vines/NNS
dim 182: brokers/NNS, bankers/NNS, wholesalers/NNS
dim 183: righteousness/NN, salvation/NN, deliverance/NN
dim 184: cyclophosphamide/NN, outward/NN, nevirapine/NN
dim 185: hcl/NN, prozac/NN, rx/NN
dim 186: reticulum/NN, ketoacidosis/NN, codons/NNS
dim 187: heterogeneity/NN, similarity/NN, similarities/NNS
dim 188: mornings/NNS, afternoons/NNS, evenings/NNS
dim 189: skepticism/NN, disapproval/NN, discontent/NN
dim 190: time-series/NNS, initio/NN, microarray/NN
dim 191: earrings/NNS, necklaces/NNS, bracelets/NNS
dim 192: tampering/NN, flaming/NN, duplications/NNS
dim 193: swoon/NN, amends/NNS, mockery/NN
dim 194: blip/NN, tweak/NN, snip/NN
dim 195: dormitories/NNS, restrooms/NNS, garages/NNS
dim 196: telecom/NN, aerospace/NN, telecoms/NNS
dim 197: soundtracks/NNS, recordings/NNS, broadcasts/NNS
dim 198: westerners/NNS, leftists/NNS, republicans/NNS
dim 199: antidote/NN, adjunct/NN, read/NN
dim 200: quarterback/NN, pitcher/NN, lineman/NN
dim 201: lawmakers/NNS, legislators/NNS, senators/NNS
dim 202: kidneys/NNS, intestines/NNS, testes/NNS
dim 203: outburst/NN, downpour/NN, bout/NN
dim 204: tavern/NN, campsite/NN, winery/NN
dim 205: grenades/NNS, rifles/NNS, pistols/NNS
dim 206: frogs/NNS, reptiles/NNS, amphibians/NNS
dim 207: wail/NN, whistling/NN, scream/NN
dim 208: oysters/NNS, clams/NNS, prawns/NNS
dim 209: coefficient/NN, velocities/NNS, coefficients/NNS
dim 210: canoeing/NN, biking/NN, kayaking/NN
dim 211: purchaser/NN, advertiser/NN, seller/NN
dim 212: sellout/NN, panacea/NN, anathema/NN
dim 213: blackjack/NN, roulette/NN, craps/NNS
dim 214: triangle/NN, rectangle/NN, sphere/NN
dim 215: tombs/NNS, temples/NNS, palaces/NNS
dim 216: oregano/NN, rosemary/NN, thyme/NN
dim 217: rodent/NN, rat/NN, insect/NN
dim 218: sidewalk/NN, walkway/NN, embankment/NN
dim 219: demons/NNS, ghosts/NNS, monsters/NNS
dim 220: preservation/NN, restoration/NN, rebuilding/NN
dim 221: beachfront/NN, beachside/NN, walt/NN
dim 222: loft/NN, basement/NN, lounge/NN
dim 223: seventies/NNS, eighties/NNS, nineties/NNS
dim 224: sulfur/NN, chloride/NN, phosphate/NN
dim 225: strife/NN, unrest/NN, confrontation/NN
dim 226: vet/NN, neurologist/NN, nurse/NN
dim 227: speckles/NNS, goo/NN, swirls/NNS
dim 228: carb/NN, gourmet/NN, vegan/NN
dim 229: aide/NN, backers/NNS, aides/NNS
dim 230: grouse/NN, pheasant/NN, partridge/NN
dim 231: treasurer/NN, provost/NN, superintendent/NN
dim 232: nerve/NN, ligament/NN, tendon/NN
dim 233: europe/NN, greece/NN, airfare/NN
dim 234: sludge/NN, sewage/NN, wastes/NNS
dim 235: stanzas/NNS, replicates/NNS, replications/NNS
dim 236: intimidating/NN, daunting/NN, disgusting/NN
dim 237: polyester/NN, silk/NN, wool/NN
dim 238: patience/NN, honesty/NN, bravery/NN
dim 239: apoptosis/NN, proliferation/NN, maturation/NN
dim 240: requester/NN, noone/NN, original/NN
dim 241: bioavailability/NN, permeability/NN, alkalinity/NN
dim 242: confirmation/NN, submission/NN, enrollment/NN
dim 243: craziness/NN, silliness/NN, bullshit/NN
dim 244: storms/NNS, tornadoes/NNS, thunderstorms/NNS
dim 245: economists/NNS, sociologists/NNS, anthropologists/NNS
dim 246: shampoo/NN, lotion/NN, soap/NN
dim 247: spinach/NN, cauliflower/NN, cabbage/NN
dim 248: biochemistry/NN, microbiology/NN, pharmacology/NN
dim 249: expulsion/NN, dissolution/NN, demise/NN
dim 250: jackets/NNS, vests/NNS, sweaters/NNS
dim 251: Word length, Word length, Word length
dim 252: White pixel count, White pixel count, White pixel count
dim 253: Internal details, Internal details, Internal details
dim 254: Verticality, Verticality, Verticality
dim 255: Horizontalness, Horizontalness, Horizontalness
dim 256: Left-diagonalness, Left-diagonalness, Left-diagonalness
dim 257: Right-diagonalness, Right-diagonalness, Right-diagonalness
dim 258: Aspect-ratio: skinny->fat, Aspect-ratio: skinny->fat, Aspect-ratio: skinny->fat
dim 259: Prickiliness, Prickiliness, Prickiliness
dim 260: Line curviness, Line curviness, Line curviness
dim 261: 3D curviness, 3D curviness, 3D curviness